Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Mennica-Metale Sp. z o.o.

 

Podstawowe definicje

„RODO” - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
„Dane Osobowe” - informacje  o osobie  fizycznej  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną  tożsamość,  w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
„Przetwarzanie Danych osobowych” - oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lubniezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
„Administrator”/”Sprzedawca”  - Mennica-Metale Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329418, NIP: 6772325194, kapitał zakładowy: 14.182.450 zł, adres e-mail: biuro@mennicametale.com.pl, tel. (22) 763 99 01 (zwana dalej „MENNICA-METALE”).
„Sklep Internetowy” – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://sklep.mennicametale.com.pl/, za pośrednictwem którego możliwe jest uzyskanie informacji o Towarze i jego dostępności oraz kupno Towaru lub zlecenie świadczenia usługi.
„Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba fizyczna będąca konsumentem; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość.
„Użytkownik” - osoba fizyczna wchodząca na stronę Sklepu Internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
„Newsletter” - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.

 

Wprowadzenie

W związku z korzystaniem przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Priorytetem dla Administratora jest dołożenie wszelkiej staranności, by zagwarantować Klientom/Użytkownikom Sklepu Internetowego także bezpieczeństwo w zakresie ochrony ich danych osobowych. Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE naszym celem jest należyte poinformowanie państwa o wszystkich aspektach związanych z powierzeniem nam Państwa danych osobowych. W związku z powyższym czujemy się w obowiązku rzetelnie i jasno poinformować Państwa o sposobach zbierania, pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Zastosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których MENNICA-METALE jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których MENNICA-METALE przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Odpowiednio do art. 13 i 14  RODO MENNICA-METALE będzie realizować wobec Państwa obowiązek informacyjny.

 

Podstawy prawne i typ danych osobowych przetwarzanych przez MENNICA-METALE

MENNICA-METALE każdorazowo wskazuje niezbędne informacje w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Stając się Administratorem Państwa danych osobowych zależy nam w szczególności, by wszelkie kwestie dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych zostały Państwu wyjaśnione w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie. Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa). W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych MENNICA-METALE kieruje się zasadą by zbierać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Opracowując niniejszą Politykę dokonaliśmy analizy wszystkich procesów, które skutkują pozyskaniem danych osobowych. Zbierane przez MENNICA-METALE dane to:

 • Imię i nazwisko,

 • Adres e-mail,

 • Adres: kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania,

 • Numer telefonu,

 • Numer NIP.

Administratorem Państwa danych osobowych stajemy się w związku z zawarciem z Państwem umowy sprzedaży. Aby świadczyć usługi zgodnie z przedmiotem naszej działalności MENNICA-METALE zawsze przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.

 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Zawarcie i wykonanie umowy o sprzedaży produktów oferowanych przez MENNICA-METALE.

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

 • Imię i nazwisko,

 • Adres e-mail,

 • Adres: kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania,

 • Numer telefonu,

 • Numer NIP

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • świadczenia   usług   drogą   elektroniczną   w   zakresie   udostępniania Użytkownikom   treści   gromadzonych   w   Sklepie Internetowym – wówczas   podstawą   prawną przetwarzania jest  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust.  1 lit.  b RODO),

 • w celu  ustalenia  i  dochodzenia  roszczeń  lub obrony  przed  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych  niezbędnych do nawiązania kontaktu z Klientem/Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu  lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji  nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną  przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Marketing

Dane osobowe Klienta/Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby  kierować do niego treści  marketingowe  różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty  e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są przetwarzane: w celu przesłania zamówionej informacji  handlowej – podstawą  prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą; w celach analitycznych i statystycznych – podstawą  prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes Administratora (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO), polegający na prowadzeniu  analiz aktywności Klinetów/Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 

Umowny / ustawowy wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi tylko i wyłącznie Państwa decyzję. Niemniej jednak podanie niektórych kategorii danych jest niezbędne, a brak tych danych może skutkować niemożliwością spełnienia świadczeń, do których MENNICA-METALE się zobowiąże. Brak podania tych danych osobowych może spowodować, że MENNICA-METALE odmówi realizacji sprzedaży.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora  zależy  od  rodzaju  świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi,  do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem  przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,  a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a MENNICA-METALE jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w powyższym zakresie o kontakt pod adresem e-mail: biuro@mennicametale.com.pl.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności:

 • Dostęp do danych osobowych: osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@mennicametale.com.pl.

 • Zmiana danych osobowych: zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza MENNICA-METALE można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: biuro@mennicametale.com.pl.

 • Wycofanie zgody: w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie tej zgody w ten sam sposób, w jaki jej udzielono. Celem wycofania zgody prosimy o przesłanie do nas maila na adres: biuro@mennicametale.com.pl.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono np.: gdy dana osoba stwierdzi, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres wymagany do ustalenia prawidłowość tych danych.

 • Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych - w przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: biuro@mennicametale.com.pl. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MENNICA-METALE albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez MENNICA-METALE. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez MENNICA-METALE, a także skargi dotyczące powyższych kwestii, prosimy przesyłać poczta elektroniczną na adres: biuro@mennicametale.com.pl. Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z którym można skontaktować się listownie pod adresem wskazanym powyżej lub na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych.

 

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne  podmioty  współpracujące  dawały gwarancję stosowania  odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Cookies

Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Sklep Internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep Internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „AKCEPTUJĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „NIE AKCEPTUJĘ”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep Internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu Internetowego).
W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła,
 • określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem Internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu Internetowego. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
W zakresie informacji o preferencjach Klienta/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Na stronie Sklepu Internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem: https://sklep.mennicametale.com.pl/pl/delivery.html.
W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://sklep.mennicametale.com.pl/pl/payments.html.

 

Newsletter

Klient/Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
Klient/Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://sklep.mennicametale.com.pl/pl/newsletter.html, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

MENNICA-METALE będzie regularnie dokonywać zmiany niniejszej Polityki prywatności, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli MENNICA-METALE będzie związana takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 79 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-08
Ocena 5 gwiazdek. Eksperci!
2024-05-21
Polecam. Realizacja przed deklarowanym czasem
pixel